בקרו אותנו     
הגבלים-עסקיים-1

 • מהם הגבלים עסקיים?


  הגבלים עסקיים הם ענף משפטי העוסק בקידום התחרות ואוסר תחרות לא הוגנת. עיקר הפיקוח על התחרות מתבצע בידי רשות ההגבלים העסקיים, בהתאם לחוק ההגבלים העסקיים. בארצות הברית מכונה הענף Antitrust Law, ובאירופה Competition Law.
   
   
  מהם סוגי ההגבלים העסקיים האפשריים?


  בשלהי שנת 1988 נכנס לתוקף חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988 אשר החליף את חוק ההגבלים העסקיים הישן משנת 1959.
   
  החוק מבחין בין שלושה סוגי הגבלים עסקיים. הגדרתם המעשית היא:
   
  הסדר כובל: הסדר בין בעלי עסקים שונים, אשר מטרתו לאפשר שיתוף פעולה ביניהם בענייני מחירים, דרכי ייצור, תחומי שיווק וכו', או כל הסדר אחר העלול להפחית את התחרות בעסקים.
   
  מונופולין: הספקת נכס או שירות ע"י בעל עסקים אחד השולט יחידי במגזר ניכר של השוק.
   
  מיזוג חברות: רכישה של יותר מרבע מניות חברה או עיקר נכסיה בידי חברה אחרת, כאשר כתוצאה מהרכישה הופכות החברות המתמזגות למונופולין או כאשר מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד עולה על סכום שנקבע בחוק או כאשר אחת החברות המתמזגות הינה בעל מונופולין.
   
   
  מהם סוגי העסקאות הדורשות הגשת הודעה לרשות להגבלים עסקיים?


  המיזוג יוצר מונופולין - כתוצאה מהמיזוג חלקן של החברות המתמזגות בכלל הייצור, המכירה, השיווק או הרכישה של נכס מסוים ונכס דומה, או מתן שרות מסוים ושרות דומה, יעלה על מחצית, או על שיעור נמוך אם קבע כך השר, לענין מונופולין, לפי סעיף 26 (ג) לחוק.


  הצדדים למיזוג מוכרים יותר ממאה וחמישים מיליון ₪ - מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על סכום של 150 מליון ש"ח כאשר מחזור המכירות של כל אחת מהחברות הוא לפחות 10 מיליון ש"ח השר רשאי באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לשנות את הסכום האמור.


  אחד הצדדים לעסקה הוא בעל מונופולין - אחת החברות היא בעל מונופולין כמשמעותו בסעיף 26 לחוק.
   
   
  מהם החובות המוטלות על בעלי הסדר כובל?


  החוק בישראל אוסר איסור מוחלט על עשיית הסדר כובל ללא קבלת אישור מאת בית הדין להגבלים עסקיים או ללא קבלת היתר זמני מאת אב בית הדין, או ללא פטור מקבלת אישור שנתן הממונה על הגבלים עסקיים.
   
  הממונה על הגבלים עסקיים רשאי לקבוע אם הסדר קיים או הסדר שהצדדים מבקשים להגיע אליו, הינו הסדר כובל. החולק על הקביעה רשאי לערור עליה לבית הדין. קביעת הממונה תהא ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי.
   
  הממונה על הגבלים עסקיים רשאי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדר, כאשר שוכנע כי ההסדר מגביל באופן לא משמעותי את התחרות בעסקים. הממונה רשאי לבטל פטור שהעניק. על החלטת הממונה ליתן פטור או לבטל פטור ניתן לערור לפני אב בית הדין. החלטות בנושא פטורים תפורסמנה ברשומות.
   
  חובות נוספות המוטלות על הסדרים כובלים הינן:
   
  חובת רישום: כל הסדר כובל, על פרטיו, חייב להירשם במרשם ההסדרים הכובלים, המנוהל על-ידי הממונה על הגבלים עסקיים.
   
  חובת פרסום: כל בקשה להסדר כובל חייבת פרסום ברבים לאחר רישומה, קודם הבאתה לדיון בפני בית הדין להגבלים עסקיים.
   
  חובת הוכחת טובת הכלל: צדדים להסדר חייבים להוכיח, כי ההסדר יתרום לטובת הכלל, או לפחות שיתרונותיו לכלל עולים על חסרונות אפשריים.
   
   
  מהם הפטורים החקיקתיים בנוגע לצורך לקבלת אישור להסדר כובל?


  הסדר חקיקתי - הסדר שכל כבילותיו נקבעו על פי דין.
   
  קניין רוחני -הסדר שכל כבילותיו נוגעות לזכות השימוש באחד הנכסים הבאים: פטנט, מדגם, סימן מסחרי, זכות יוצרים, זכות מבצעים או זכות מטפחים.
   
  ניצול מקרקעין - הסדר בין מי שמקנה זכות במקרקעין לבין מי שרוכש את הזכות, שכל כבילותיו נוגעות לסוג הנכסים או השירותים בהם יעסוק רוכש הזכות באותם מקרקעין.
   
  תוצרת חקלאית - הסדר שכל כבילותיו נוגעות לגידול ושיווק של תוצרת חקלאית מגידול מקומי מסוגים אלה: פירות, ירקות, גידולי שדה, חלב, ביצים, דבש, בקר, צאן, עופות או דגים, אם כל הצדדים להסדר הם המגדלים או המשווקים בסיטונות. הוראה זו לא תחול על מוצרים שיוצרו מתוצרת חקלאית כאמור.
   
  חברות קשורות - הסדר שהצדדים לו הם חברה וחברת בת שלה.
   
  סוכן בלעדי - הסדר בין רוכש נכס או שרות לבין ספק, שכל כבילותיו הם התחייבות הספק שלא יספק נכסים או שירותים מסוימים, לשם שיווק, אלא לרוכש, ובהתחייבות הרוכש לרכוש אותם נכסים או שירותים רק מהספק, ובלבד שהספק והרוכש, שניהם, אינם עוסקים בייצור אותם נכסים או במתן אותם שירותים הסדר כאמור יכול שיהיה לכל שטח המדינה או לחלק ממנו.
   
  תובלה ימית ואווירית - הסדר שכל כבילותיו נוגעות לתובלה בינלאומית בים או באויר, או לתובלה בינלאומית משולבת בים, באויר וביבשה, ובלבד שכל הצדדים לו הם - מובילים בים או באויר, ואיגוד בינלאומי של חברות תעופה או ספנות שאושר לעניין זה על ידי שר התחבורה.
   
  מכירת עסק - התחייבות של מוכר עסק, בשלמותו, כלפי רוכש העסק שלא לעסוק באותו סוג עסק, כשההתחייבות אינה בניגוד לנוהגים סבירים ומקובלים.
   
  ארגון עובדים או מעבידים - הסדר שארגון עובדים או ארגון מעבידים צד לו וכל כביל